Privalomas įstatų keitimas

Iki 2016-12-31, bendrovių įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu (2014-10-14 Nr. XII-1223). Tad visoms įmonėms kurios dar nėra pasikeitusios įstatų padėsime tai padaryti.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=485063&p_tr2=2