Vidaus dokumentų rengimas

Juridinio asmens vidaus dokumentai  turi atitikti raštvedybos taisykles bei įstatymų reikalavimus. Tai yra jie turi atitikti raštvedybos taisykles bei įstatymų reikalavimus. Ši tvarka apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei juridinio asmens steigimo dokumentuose. Neteisingai įforminti ar ne laiku pateikti (arba nepateikti) įstatymų numatyti vieši dokumentai kartais sudaro keblumų juridiniam asmeniui ar už jo teisingą surašymą ir pateikimą (įregistravimą) atsakingam asmeniui. Tokie dokumentai gali būti pripažinti negaliojančiais arba sudaryti sąlygas kilti ginčams.

Asmuo, atsakingas už vidaus dokumentų (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos posėdžio protokolavimą, pranešimų, sprendimų, nutarimų, įsakymų ir kt.) įforminimą, privalo sudaryti bei, jei tai numatyta teisės aktuose,  pateikti juos  įstatymų ir steigimo dokumentų nustatyta tvarka.
Ypač svarbus visuotinio akcininkų susirinkimo protokolavimas. Jis laikomas teisėtu tuo atveju, jei sudaryta ir įformintas teisingai nuo pat akcininkų informavimo apie rengiamą susirinkimą.
Asmuo, pirmininkaujantis susirinkimui, turi būti labai gerai susipažinęs su steigimo dokumentuose patvirtinta sprendimų priėmimo tam tikrais klausimais tvarka. Kai kuriais atvejais įstatymai nustato griežtai kvalifikuotą balsų daugumą arba atima balsavimo teisę priimant sprendimus.