Akcijų pirkimo sutarčių rengimas

Juridinio asmens dalių perleidimas (pardavimas, dovanojimas) įforminamas tik rašytine formaNotarinė tokio nuosavybės teisės (išskyrus paveldėjimo) perleidimo forma neprivaloma, tačiau ji privalo atitikti visus tokiai sutarčiai teisingai įforminti keliamus reikalavimus. Neįrašius bent vieno esminio punkto, tokia sutartis gali būti pripažinta negaliojančia.

Taip pat labai svarbu, kad savo dalies pardavėjas žinotų įstatymo ir steigimo dokumentų apibrėžtą  pardavimo tvarką bei pirmumo teises į parduodamas dalis. Tai ypač svarbu akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės akcijų dalies pardavimo atveju.
Nesudėtinga įforminti savo dalies pardavimą, kai yra aiškiai apibrėžta ir šalių susitarimu nustatyta sandorio vertė. Kiek sudėtingiau, kai siekiama parduoti verslą. Tuomet reikia tiksliai įvertinti parduodamos dalies kainą, atsižvelgiant į jos dydį kapitale, juridinio asmens įdirbį, intelektualinę nuosavybę, turto likvidumą, pelningumą, įsipareigojimus.
Įstatymų nustatyta tvarka juridiniai asmenys privalo įregistruoti jo dalyvius, vesdami patys arba patikėdami tai kitiems asmenims juridinio asmens dalyvių registrą. Už dalyvių apskaitą atsako vadovas. Ypač svarbus dalyvių registravimas yra bendrovėms (tiek akcinėms, tiek uždarosioms akcinėms). Kadangi kiekvienas akcininkas yra turi savo dalį bendrovės akcininkų kapitale, išreikštą akcijomis, suteikiančiomis jam įstatymų numatytas tam tikras turtines ir neturtines teises. Pagrindinė turtinė akcininko teisė – gauti dividendus iš bendrovės pelno proporcingai jo turimų akcijų skaičiui. Pagrindinė neturtinė akcininko teisė- balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime priimant sprendimus. Todėl visos akcininkų teisės turi būti laiku ir teisingai įformintos. Akcinės bendrovės savo akcininkų apskaitą patiki vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkų apskaitą paprastai tvarko pačios, paskirdami atsakingą asmenį. Tačiau atsakomybė už akcininkų apskaitą bei įstatymų numatytus panešimus apie akcijų dalies pasikeitimus, tenka vadovui.
Labai dažnai bendrovės akcininkų apskaita susirūpinama tik iškilus kokiai problemai arba ginčams.  Reikia pastebėti, kad akcijų pirkimo-pardavimo ar kitokio perleidimo sutarties nepakanka, norint  pateikti bendrovės akcininkų duomenis tretiesiems asmenims.
Dokumentas, liudijantis apie bendrovės akcininkų sudėtį ir jų dalis įstatiniame kapitale – vadovo (ar atsakingos už akcijų apskaitą įmonės atstovo) pasirašytas ir patvirtintas  išrašas iš akcininkų registro arba vertybinių popierių sąskaitos.
Norime atkreipti dėmesį į tai, kad sudarant akcininkų registrą labai svarbu žinoti kokios akcijos pagal išraiškos būdą yra bendrovėje. Nuo to priklauso akcijų apskaitos ir jų pateikimo forma.